Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS)

KSSS, är Sveriges största och äldsta segelsällskap.KSSS grundades 1830 och är Sveriges största och världens största segelsällskap med cirka 6 000 medlemmar, varav cirka 2 500 juniorer.
Verksamheten omfattar träning, lägerverksamhet, kappsegling, eskaderseglingar, klubbaktiviteter samt hamnverksamhet.
Bland sportsliga framgångar kan nämnas 17 olympiska medaljer och segrar i de flesta större nationella och internationella seglingstävlingar genom årens lopp.

Gamla Stans Yacht Sällskap (GSYS)

GSYS startade år 2000 på initiativ av Jan Stenbeck med avsikt att vara utmanande klubb för hans utmaningar om America’s Cup. Utmaningarna bedrevs i form av bolaget Victory Challenge och deltog en gång i Aukland , New Zealand och två gånger i Valencia, Spanien. GSYS har nu som målsättning att bedriva

  • Teamracing
  • Matchracing
  • Segling i Stockholms inre vatten

GSYS arrangerar årligen International Team Race Regatta i maj, Big Boat Race i juni och Nationell Team Race Regatta i oktober med Djurgårdsvarvet som bas.

Havsörnarna

Havsörnarna bildades 1925 med ändamål ”att till segelsportens främjande och för seglarkamratlig trevnad förena ett antal aktiva seglare”. Havsörnarna består av 121 medlemmar som alla brinner för seglingen på olika sätt och det stora flertalet är även framgångsrika utövare av sporten. Havsörnarna delar även ut ett fåtal priser varje år till framgångsrika juniorer och elitseglare.”

Stockholms Yacht-Klubb (SYK)

Stockholms Yacht-Klubb bildades den 2 och 11 april 1906 av medlemmar från Lidingö Segelsällskap, Segelsällskapet Svearna och Vaxholms Segelsällskap.Klubben har till ändamål att befordra skickligheten i segeljakternas manövrerande genom anställande av kappseglingar, liksom att verka för förbättringar i sådana fartygs byggnadssätt och riggning.

Kungliga Motorbåt klubben (KMK)

KMK bildades 1915 för att övertaga och fortsätta den del av Kungl. Automobil Klubbens (KAK) verksamhet som omfattade motorbåtssida, med främsta uppgift ”att skapa en för hela landet omfattande sammanslutning av motorbåtsintresserade och för motorbåtssportens utveckling intresserade personer i syfte att ena och gentemot myndigheter och andra tillvarata motorbåtsmännens, och den inhemska motorbåtsindustrins intressen. Att utöva motorbåtssport i alla dess former och befrämja angenäm samvaro mellan klubbmedlemmar".

Utvecklingen ledde till att KMK sedan blev en av initiativtagarna till bildandet av Svenska Båtunionen (SBU) år 1928 och som idag består av ca 900 båtklubbar fördelade på olika regionala båtförbund.

KMK betraktas som ett förbund i SBU genom sin riksomfattande karaktär. Inom KMK finns sedan 1927 en ungdomsavdelning (KMK:U). År 1930 bildades Kungl. Motorbåt Klubbens Raceravdelning (KMK:R) som har till uppgift att tillvarataga racerbåtförarnas intressen genom att bl.a anordna tävlingar. På tillskyndan av bl.a KMK, tillkom Svenska Racerbåtförbundet (SVERA). Vartannat år anordnas ”De Kungliga Klubbarnas Fest” av KAK, KMK, KSAK och KSSS. Klubben förvaltar en hamnanläggning vid Djurgårdsbron med 250 båtplatser och äger skärgårdsön Högböte (sydost om Möja). Klubben har ca. 2 300 medlemmar.